Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

v těchto dnech prožíváte jistě velký zármutek, proto dovolte, abychom Vám za Domov

vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého.

Rádi bychom Vám byli v této těžké chvíli alespoň nápomocni několika informacemi, které se

týkají záležitostí, jež musíte zařídit.

Některé informace:

 • Úmrtí v Domově pro seniory
 • Úmrtí v nemocnici
 •  Úmrtní list
 • Vypravení pohřbu
 • Zdravotní pojištění
 • Notářské řízení
 • Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech

ÚMRTÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY

O úmrtí klienta je informována kontaktní osoba, kterou klient uvedl v průběhu poskytování služby.

Prosíme Vás, abyste při převzetí osobních věcí prokázali svou totožnost. Všechny osobní věci zesnulého (cennosti, finanční hotovost) jsou v den úmrtí zaznamenány v soupisu.

Cennosti (finance), které jsou v pokoji zesnulého, nebo které jsou uloženy v trezoru Domova podléhají dědickému řízení. Tyto cennosti se ponechávají v trezoru v Domově.

Zůstatek starobního důchodu (finanční částka po odečtení úhrady za ubytování a stravování) v případě, že byl z důvodu nepřevzetí (např. hospitalizace) je uložen v pokladně Domova, podléhá dědickému řízení také. Podklady pro dědické řízení zašle sociální pracovnice Domova k soudu, který  určí notáře pro dědické řízení.

Úhradu za pobyt a stravu v měsíci, v němž klient zemřel, účtujeme v závislosti na tom, zda zemřel před 15. dnem v měsíci nebo po 15. dnu v měsíci.

Úmrtí před 15. dnem: pokud měl klient důchod zřízen prostřednictvím hromadného seznamu (výplata k 15. dni v měsíci) a důchod byl již v době úmrtí zaslán na náš účet, vrátíme příslušným úřadům celou částku a nedoplatek za ubytování a stravu postupujeme do pozůstalostního řízení nebo tento nedoplatek může rodina uhradit v pokladně Domova.

Byla-li výplata důchodu zřízena jiným způsobem, důchod se nevrací a platí výše uvedený postup.

Úmrtí po 15. dnu: ze zaslaného důchodu či zaslané úhrady vyúčtujeme úhradu za ubytování, stravu ke dni úmrtí a zbytek částky postupujeme do pozůstalosti zemřelého.

Pokud klient zemře v našem Domově, bude Vám před příjezdem pohřební služby umožněno se rozloučit se svým blízkým v místnosti pro zesnulé.

Nejpozději do 3 pracovních dnů se domluvte o převzetí věcí se sociální pracovnicí.

V případě, že nemůžete věci v této době převzít, informujte sociální pracovnici na tel. 734 158 715

ÚMRTÍ V NEMOCNICI

O úmrtí klienta je informována osoba, která je uvedena v dokumentaci klienta, jako kontaktní osoba. Nezbytné informace podává ošetřující lékař a službu konající všeobecná sestra na oddělení, kde byl zesnulý hospitalizován.

Za dobu pobytu v nemocnici je klientovi vyplacena naším Domovem vratka za stravu, která taktéž bude postoupena do pozůstalosti.

 ÚMRTNÍ LIST

Dojde-li k úmrtí osoby, obdrží matriční úřad od zdravotnického zařízení, ve kterém osoba zemřela, nebo prostřednictvím pohřební služby, která zajišťuje pohřeb, „List o prohlídce mrtvého“, na jehož základě zapíše zemřelou osobu do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny předepsané doklady k vystavení úmrtního listu, je úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučenou poštou do vlastních rukou. V opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyřídit osobně s matrikářkou Městského úřadu Dobřichovice, tel. 257712182,  257712478.

Úřední hodiny (městský úřad)      po,st 8.00 – 11.30, 13.00 – 18.00 hod.

Úmrtní list obdrží vypravitel pohřbu (doporučeně poštou) z místně příslušné matriky (tj. matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, zemřela) do jednoho měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.

K vystavení úmrtního listu je nutné mít s sebou:

 • občanský průkaz zemřelého (u cizinců cestovní pas, příp. průkaz povolení k pobytu)
 • rodný případně oddací list zemřelého
 • fakturu o zaplacení pohřbu

 

Při osobním převzetí úmrtního listu je třeba předložit výše uvedené doklady, pokud je pozůstalí nepředali pohřební službě při vyřizování pohřbu, a dále občanský průkaz osoby vyřizující úmrtní list (případně matriční doklad prokazující příbuzenský vztah).

VYPRAVENÍ POHŘBU

Pohřeb je možné zajistit u kterékoliv pohřební služby, kterou můžete zkontaktovat sami nebo prostřednictvím sloužící zdravotní sestry, která zajistí/zprostředkuje odvoz zesnulého.

Ostatní náležitosti po dohodě s pracovníkem pohřební služby projednáte přímo v jeho kanceláři. K vyřízení výše zmiňovaných věcí je nutný občanský průkaz zesnulého (předává ho sloužící zdravotní sestra při předávání zesnulého pohřební službě), jeho rodný list a oblečení pro zesnulého, dále občanský průkaz toho, kdo pohřeb vyřizuje.

Podle zákoníku práce máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu: 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte, 1 den k účasti na pohřbu vlastních rodičů a sourozenců, rodičů a sourozenců manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance.

A na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Je nezbytné:

 • vrátit kartu zdravotního pojištění zemřelého na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny

Sociální pracovnice Domova oznámí úmrtí na příslušnou správu sociálního zabezpečení (odhláška důchodu) a úřad práce (zastavení výplaty příspěvku na péči).

NOTÁŘSKÉ ŘÍZENÍ

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně. Není-li jasné, kdo přesně určité věci dědí, je potřeba, aby se do Domova vypravili s usnesením o vypořádání dědictví, které nabylo právní moci, buď všichni dědici, nebo jeden s  plnou mocí, kde jsou ověřeny podpisy ostatních dědiců. Sociální pracovnice Domova bude potřebovat také kopii usnesení o vypořádání dědictví, která musí být úředně ověřena (zajistíte na pobočce czech pointu – např. pošta, obecní úřad s rozšířenou působností). Poté Vám sociální pracovnice vydá dědictví (cennosti, finance – hotově, převodem na účet).

Nejpozději dva pracovní dny dopředu telefonicky oznamte sociální pracovnici na tel. čísle 734 158 715, že přijedete vyrovnat dědictví.

 INFORMACE O VDOVSKÝCH, VDOVECKÝCH A SIROTČÍCH DŮCHODECH

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dle místa svého trvalého bydliště. Pro žádost o vdovský a vdovecký důchod je nutné předložit občanský průkaz, oddací list, úmrtní list, případně výměry důchodů obou manželů. V případě, že Vás ve vyřízení žádosti někdo zastupuje, je nutné mu vystavit zplnomocnění na tento úkon. Bližší informace jsou také na internetové adrese ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz v oddílu důchodové zabezpečení.

Prosím, přijměte hlubokou soustrast

Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, Všenory, 252 31, tel. 257 712 194

 

 

 

Novinky

Naši partneři

Omezení návštěv

Od 2.2.2018 Domov pro seniory Dobřichovice žádá příbuzné a známé klientů, aby omezili návštěvy svých blízkých.

Důvodem je nárůst chřipkových onemocnění.

Děkujeme za pochopení.