Aktivizace

CÍLEM AKTIVIT JE

 • soužití v našem Domově formou podpory role, kterou klient svojí osobností v naší komunitě zaujme,
 • smysluplné aktivity,které upevňují jejich adaptaci na „nový domov“,
 •  při aktivizaci zohledňujeme zdravotní a věkové možnosti klientů, a uzpůsobujeme tomu četnost aktivit,
 • je respektován požadavek klientů na odpočinek popř. introvertní způsob prožívání času,
 • v naši nabídce klientům nechybí kontakt s dobrovolníky. /viz  kapitola Dobrovolnictví

AKTIVIZACE ,AKTIVITY

  • s klienty Domova pracuje tým pracovníků přímé péče – pečovatelé, všeobecné sestry, aktivizační pracovníci, sociální pracovnice, fyzioterapeut, rehabilitační pracovník. Tito pracovníci podle své odbornosti a kvalifikace poskytují péči v souladu se zákonem o sociálních službách,
  • každý klient má svého klíčového pracovníka, spolu s ním a sociální pracovnicí  se domluví na  individuálním plánu péče,
  • podle tohoto plánu je formou individuální nebo skupinové činnosti zajišťována   aktivizace s klienty,
  • práce terapeuta (aktivizačního pracovníka) spočívá ve vypracování metodického plánu činnosti, která je v souladu se smysluplnými cíli,
  • terapeut (aktivizační pracovník) individuálně zajišťuje potřeby klienta a snaží se respektovat motivaci k činnostem, které klienta vedou k emočnímu prožitku

ČINNOSTI V NAŠEM DOMOVĚ

  • rehabilitační cvičení – pod odborným vedením fyzioterapeuta a rehabilitační pracovnice
  • muzikoterapii  – využití hudby k navození psychického ladění, a nenásilného ovlivňování základních fyziologických funkcí – srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motorika, termoregulace
  • terapeutické vaření – vykonávání jednoduchých dovedností spojených s pocitem zvládání sebe obslužnosti
  • zooterapii – ovlivnění psychických a kognitivních funkcí s pomocí péče o domácí zvířata
  • canisterapii – metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny 
  • kognitivní rehabilitaci – skládá se z činností, které se opírají o vzpomínky, navozují  rozpoznávání, podněcují paměť
  • výtvarná dílna – procvičovaní jemné motoriky, práce s materiálem, výtvarné
  • poslech mluveného slova, předčítání 
  • Všechny činnosti jsou pro klienty nabídkou, která je uváděna v harmonogramu dne.

V DOMOVĚ SE V RÁMCI AKTIVIZACE POŘÁDAJÍ

 • společenská setkávání s osobnostmi, které mají dovednost zaujmout svým vyprávěním, hudbou, zpěvem apod.,
 • probíhají zde mezigenerační setkávání / představení dětí z mateřských a základních škol/,
 • poznávací výlety, společenská posezení s rodinnými příslušníky spojená s  rituály oslav, vázaných na roční období nebo svátků/,
 • k dispozici jsou PC s připojením na internet pro klienty s dovedností PC
 • 1x za tři týdny bohoslužba.

Novinky

Naši partneři

Omezení návštěv

Od 2.2.2018 Domov pro seniory Dobřichovice žádá příbuzné a známé klientů, aby omezili návštěvy svých blízkých.

Důvodem je nárůst chřipkových onemocnění.

Děkujeme za pochopení.