Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

v těchto dnech prožíváte jistě velký zármutek, proto dovolte, abychom Vám za Domov

vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého.

Rádi bychom Vám byli v této těžké chvíli alespoň nápomocni několika informacemi, které se

týkají záležitostí, jež musíte zařídit.

Některé informace:

 • Úmrtí v Domově pro seniory
 • Úmrtí v nemocnici
 •  Úmrtní list
 • Vypravení pohřbu
 • Zdravotní pojištění
 • Notářské řízení
 • Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech

ÚMRTÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY

O úmrtí klienta je informována kontaktní osoba, kterou klient uvedl v průběhu poskytování služby.

Prosíme Vás, abyste při převzetí osobních věcí prokázali svou totožnost. Všechny osobní věci zesnulého (cennosti, finanční hotovost) jsou v den úmrtí zaznamenány v soupisu.

Cennosti (finance), které jsou v pokoji zesnulého, nebo které jsou uloženy v trezoru Domova podléhají dědickému řízení. Tyto cennosti se ponechávají v trezoru v Domově.

Zůstatek starobního důchodu (finanční částka po odečtení úhrady za ubytování a stravování) v případě, že byl z důvodu nepřevzetí (např. hospitalizace) je uložen v pokladně Domova, podléhá dědickému řízení také. Podklady pro dědické řízení zašle sociální pracovnice Domova k soudu, který  určí notáře pro dědické řízení.

Úhradu za pobyt a stravu v měsíci, v němž klient zemřel, účtujeme v závislosti na tom, zda zemřel před 15. dnem v měsíci nebo po 15. dnu v měsíci.

Úmrtí před 15. dnem: pokud měl klient důchod zřízen prostřednictvím hromadného seznamu (výplata k 15. dni v měsíci) a důchod byl již v době úmrtí zaslán na náš účet, vrátíme příslušným úřadům celou částku a nedoplatek za ubytování a stravu postupujeme do pozůstalostního řízení nebo tento nedoplatek může rodina uhradit v pokladně Domova.

Byla-li výplata důchodu zřízena jiným způsobem, důchod se nevrací a platí výše uvedený postup.

Úmrtí po 15. dnu: ze zaslaného důchodu či zaslané úhrady vyúčtujeme úhradu za ubytování, stravu ke dni úmrtí a zbytek částky postupujeme do pozůstalosti zemřelého.

Pokud klient zemře v našem Domově, bude Vám před příjezdem pohřební služby umožněno se rozloučit se svým blízkým v místnosti pro zesnulé.

Nejpozději do 3 pracovních dnů se domluvte o převzetí věcí se sociální pracovnicí.

V případě, že nemůžete věci v této době převzít, informujte sociální pracovnici na tel. 778 529 212

ÚMRTÍ V NEMOCNICI

O úmrtí klienta je informována osoba, která je uvedena v dokumentaci klienta, jako kontaktní osoba. Nezbytné informace podává ošetřující lékař a službu konající všeobecná sestra na oddělení, kde byl zesnulý hospitalizován.

Za dobu pobytu v nemocnici je klientovi vyplacena naším Domovem vratka za stravu, která taktéž bude postoupena do pozůstalosti.

 ÚMRTNÍ LIST

Dojde-li k úmrtí osoby, obdrží matriční úřad od zdravotnického zařízení, ve kterém osoba zemřela, nebo prostřednictvím pohřební služby, která zajišťuje pohřeb, „List o prohlídce mrtvého“, na jehož základě zapíše zemřelou osobu do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny předepsané doklady k vystavení úmrtního listu, je úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučenou poštou do vlastních rukou. V opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyřídit osobně s matrikářkou Městského úřadu Dobřichovice, tel. 257712182,  257712478.

Úřední hodiny (městský úřad)      po,st 8.00 – 11.30, 13.00 – 17.30 hod.

Úmrtní list obdrží vypravitel pohřbu (doporučeně poštou) z místně příslušné matriky (tj. matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, zemřela) do jednoho měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.

K vystavení úmrtního listu je nutné mít s sebou:

 • občanský průkaz zemřelého (u cizinců cestovní pas, příp. průkaz povolení k pobytu)
 • rodný případně oddací list zemřelého
 • fakturu o zaplacení pohřbu

Při osobním převzetí úmrtního listu je třeba předložit výše uvedené doklady, pokud je pozůstalí nepředali pohřební službě při vyřizování pohřbu, a dále občanský průkaz osoby vyřizující úmrtní list (případně matriční doklad prokazující příbuzenský vztah).

VYPRAVENÍ POHŘBU

Pohřeb je možné zajistit u kterékoliv pohřební služby, kterou můžete zkontaktovat sami nebo prostřednictvím sloužící zdravotní sestry, která zajistí/zprostředkuje odvoz zesnulého.

Ostatní náležitosti po dohodě s pracovníkem pohřební služby projednáte přímo v jeho kanceláři. K vyřízení výše zmiňovaných věcí je nutný občanský průkaz zesnulého (předává ho sloužící zdravotní sestra při předávání zesnulého pohřební službě), jeho rodný list a oblečení pro zesnulého, dále občanský průkaz toho, kdo pohřeb vyřizuje.

Podle zákoníku práce máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu: 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte, 1 den k účasti na pohřbu vlastních rodičů a sourozenců, rodičů a sourozenců manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance.

A na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Je nezbytné:

 • vrátit kartu zdravotního pojištění zemřelého na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny

Sociální pracovnice Domova oznámí úmrtí na příslušnou správu sociálního zabezpečení (odhláška důchodu) a úřad práce (zastavení výplaty příspěvku na péči).

NOTÁŘSKÉ ŘÍZENÍ

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně. Není-li jasné, kdo přesně určité věci dědí, je potřeba, aby se do Domova vypravili s usnesením o vypořádání dědictví, které nabylo právní moci, buď všichni dědici, nebo jeden s  plnou mocí, kde jsou ověřeny podpisy ostatních dědiců. Sociální pracovnice Domova bude potřebovat také kopii usnesení o vypořádání dědictví, která musí být úředně ověřena (zajistíte na pobočce czech pointu – např. pošta, obecní úřad s rozšířenou působností). Poté Vám sociální pracovnice vydá dědictví (cennosti, finance – hotově, převodem na účet).

Nejpozději dva pracovní dny dopředu telefonicky oznamte sociální pracovnici na tel. čísle 778 529 212, že přijedete vyrovnat dědictví.

 INFORMACE O VDOVSKÝCH, VDOVECKÝCH A SIROTČÍCH DŮCHODECH

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dle místa svého trvalého bydliště. Pro žádost o vdovský a vdovecký důchod je nutné předložit občanský průkaz, oddací list, úmrtní list, případně výměry důchodů obou manželů. V případě, že Vás ve vyřízení žádosti někdo zastupuje, je nutné mu vystavit zplnomocnění na tento úkon. Bližší informace jsou také na internetové adrese ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz v oddílu důchodové zabezpečení.

Prosím, přijměte hlubokou soustrast

Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, Všenory, 252 31, tel. 257 712 194

Naši partneři