Aktivizace

CÍLEM AKTIVIT JE

 • soužití v našem Domově formou podpory role, kterou klient svojí osobností v naší komunitě zaujme,
 • smysluplné aktivity,které upevňují jejich adaptaci na „nový domov“,
 •  při aktivizaci zohledňujeme zdravotní a věkové možnosti klientů, a uzpůsobujeme tomu četnost aktivit,
 • je respektován požadavek klientů na odpočinek popř. introvertní způsob prožívání času,
 • v naši nabídce klientům nechybí kontakt s dobrovolníky. /viz  kapitola Dobrovolnictví

AKTIVIZACE ,AKTIVITY

  • s klienty Domova pracuje tým pracovníků přímé péče – pečovatelé, všeobecné sestry, aktivizační pracovníci, sociální pracovnice, fyzioterapeut.Tito pracovníci podle své odbornosti a kvalifikace poskytují péči v souladu se zákonem o sociálních službách,
  • každý klient má svého klíčového pracovníka, spolu s vedoucí sociální péče se sestavuje individuální plán klienta,
  • podle tohoto plánu je formou individuální nebo skupinové činnosti zajišťována   aktivizace s klienty,
  • terapeut (aktivizační pracovník) individuálně zajišťuje potřeby klienta a snaží se respektovat motivaci k činnostem, které klienta vedou k emočnímu prožitku

ČINNOSTI V NAŠEM DOMOVĚ

  • rehabilitační cvičení – pod odborným vedením fyzioterapeuta
  • canisterapii – metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny 
  • kognitivní rehabilitaci – skládá se z činností, které se opírají o vzpomínky, navozují  rozpoznávání, podněcují paměť
  • poslech mluveného slova, předčítání 
  • Všechny činnosti jsou pro klienty nabídkou, která je uváděna v harmonogramu dne.
  • cvičení jógy   
  • pod vedením odborné lektorky
 •  V DOMOVĚ SE V RÁMCI AKTIVIZACE POŘÁDAJÍ
 • společenská setkávání s osobnostmi, které mají dovednost zaujmout svým vyprávěním, hudbou, zpěvem apod.,
 • probíhají zde mezigenerační setkávání / představení dětí z mateřských a základních škol/,
 • poznávací výlety, společenská posezení s rodinnými příslušníky spojená s  rituály oslav, vázaných na roční období nebo svátků/,
 • k dispozici jsou PC s připojením na internet pro klienty s dovedností PC
 • 1x za tři týdny bohoslužba.

Naši partneři