Poskytnutí informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit (§ 5 odst. 3 zákona). Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující její obsah.

Nelze poskytnout informaci, která má povahu:

  1. názoru, budoucího rozhodnutí, nově vytvářené informace v souladu s § 2 odst. 4 zákona,
  2. utajované skutečnosti s § 7 zákona,
  3. obchodního tajemství ve smyslu § 9 zákona,
  4. informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle § 10 zákona,
  5. předmětu ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským ve smyslu § 11 zákona,
  6. osobního údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinný subjekt může provést další omezení práva na informace v souladu se zákonem.

Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu za poskytnutí informace ve výši stanovené Sazebníkem úhrad za poskytování informací, tato skutečnost bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace; poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Směrnice o svobodném přístupu k informacím (ke stažení)

Žádost o poskytnutí informace (ke stažení)

Sazebník úhrad za poskytnutí informací (ke stažení)

Zpráva o činnosti poskytnutých informacích za rok 2013

2013 Počet
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Nebyly účtovány žádné finanční úhrady dle §17 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 Zpracoval a schválil:
Bc. R. Pitrák, ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

 Zpráva o činnosti poskytnutých informacích za rok 2014

2014 Počet
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Nebyly účtovány žádné finanční úhrady dle §17 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 Zpracoval a schválil:
Bc. R. Pitrák, ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

Zpráva o činnosti poskytnutých informacích za rok 2015

2015 Počet
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Nebyly účtovány žádné finanční úhrady dle §17 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 Zpracoval a schválil:
Bc. R. Pitrák, ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

Zpráva o činnosti poskytnutých informacích za rok 2016

2016 Počet
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Nebyly účtovány žádné finanční úhrady dle §17 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 Zpracoval a schválil:
Bc. R. Pitrák, ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

Zpráva o činnosti poskytnutých informacích za rok 2017

2017 Počet
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Nebyly účtovány žádné finanční úhrady dle §17 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zpracoval a schválil:
Bc. R. Pitrák, ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

Zpráva o činnosti poskytnutých informacích za rok 2018

2018 Počet
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 1

Nebyly účtovány žádné finanční úhrady dle §17 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zpracoval a schválil:
Bc. R. Pitrák, ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

Zpráva o činnosti poskytnutých informacích za rok 2019

2019 Počet
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Nebyly účtovány žádné finanční úhrady dle §17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zpracoval a schválil:
Bc. R. Pitrák, ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

Zpráva o činnosti poskytnutých informacích za rok 2020

2020 Počet
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Nebyly účtovány žádné finanční úhrady dle §17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zpracoval a schválil:
Bc. R. Pitrák, ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

Zpráva o činnosti poskytnutých informacích za rok 2021

2020 Počet
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 1

Nebyly účtovány žádné finanční úhrady dle §17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zpracoval a schválil:
Bc. R. Pitrák, ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

Naši partneři