VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

                                            (cíle, cílová skupina, zásady)

POSLÁNÍ DOMOVA

Posláním Domova pro seniory Dobřichovice při celoročně poskytované pobytové službě je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům v nepříznivé sociální situaci, kterou skutečně potřebují s ohledem na jejich individuální potřeby. Usilujeme o to, aby naši klienti měli klidný a důstojný život ve stáří a abychom jim zajistili důstojné doprovázení na sklonku života.

CÍLE DOMOVA

  • Podporovat klienty Domova v soběstačnosti a samostatnosti.
  • Snažit se vytvářet a přibližovat se přirozenému prostředí – domovu.
  • Zajistit, stabilizovat a vzdělávat celý pracovní kolektiv zaměstnanců k potřebám klientů.
  • Vytvářet nové kontakty v rámci Domova s klienty a udržovat stávající kontakty s rodinou a přáteli.

CÍLOVÁ SKUPINA „Domova“, Okruh osob

 • Osoby starší 65 let.
 • Poskytujeme pomoc a podporu seniorům, kteří nejsou schopni, nebo již nemohou žít sami ve vlastním domácím prostředí, a to ani za pomoci svých blízkých, za pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb.
 • Poskytujeme sociální služby seniorům, se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je určena pro občany s trvalým pobytem v Praze.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY V DOMOVĚ

Dodržování lidských práv a základních svobod

Důstojnost

Individuální přístup

Nestrannost

Diskrétnost

Informovanost

SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOVA NEMŮŽE BÝT POSKYTOVÁNA

 1. Osobám, jež nespadají do cílové skupiny sociální služby „Domov pro seniory“,
 2. osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 3. osobám, které mají akutní infekční onemocnění,
 4. osobám s takovou mírou  demence, (vč. Alzheimerovy choroby), jejichž stav vyžaduje pobyt v Domově se zvláštním režimem,
 5. osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, či jsou sociálně nepřizpůsobiví,
 6. osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči, mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním,
 7. osobám s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením,
 8. osobám, jejichž smyslové postižení je ve formě úplné ztráty zraku nebo sluchu,
 9. osobám závislým na návykových látkách (drogy, alkohol).

Ve Všenorech 8.3.2016

Bc. Robert Pitrák, ředitel

Naši partneři