Služby které poskytujeme

SOCIÁLNÍ SLUŽBA PODLE ZÁKONA č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 • § 49 Domovy pro seniory ( dále jen „Domov“)
 • poskytování pobytové služby
 • nepřetržitě

KAPACITA

 • celkem 24 míst
 • dvoulůžkový pokoj  (12x)

OBLAST PŮSOBNOSTI SLUŽBY

 • Služba je určena  pro občany s trvalým pobytem v Praze

ČINNOSTI POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociální poradenství
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
 • nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování,
 •   základní sociální poradenství
 • zprostředkování nebo zajištění dopravy
 • provázanost na další sociální a zdravotní služby

KOMU JE SLUŽBA URČENA

 • Seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci*,
 • seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby starší 65 let

SLUŽBA DOMOVA NEMŮŽE BÝT POSKYTOVÁNA

 • osobám, jež nespadají do cílové skupiny sociální služby „Domov pro seniory“,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám, které mají akutní infekční onemocnění,
 • osobám s takovou mírou  demence (vč. Alzheimerovy choroby), jejichž stav vyžaduje pobyt v Domově se zvláštním režimem,
 • osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, či jsou sociálně nepřizpůsobiví,
 • osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči, mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním,
 • osobám závislých na alkoholu či jiných návykových látkách,
 • osobám s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením,
 •  osobám, jejichž smyslové postižení je ve formě úplné ztráty zraku nebo sluchu,
 • osobám závislých na návykových látkách  (drogy, alkohol)Nepříznivá sociální situace – § 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

  POSLÁNÍ DOMOVA

Hlavním posláním Domova  je pomoc a podpora  seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. ,

 • pomoc a podpora klientům Domova vychází z jejich individuálních potřeb, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Snaží se je podporovat v jejich aktivitách, činnostech, tvořivosti i v udržování vztahů s jejich přirozeným sociálním prostředím a v zapojování se do místního komunitního života.
 • klade důraz na poskytování kvalitní služby, která podporuje a pomáhá klientům Domova v přiměřené soběstačnosti a podle jejich potřeb,
 • formou individuální podpory,  chce klientům Domova umožnit přiblížení se běžnému způsobu života, jakým žili doma a jakým žijí jejich vrstevníci. V případě, že to vylučuje jejich zdravotně sociální stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU, VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

 • První kontakt může zájemce učinit prostřednictvím telefonu, e-mailu, dopisu nebo osobní návštěvou  Domova ,
 • zájemce o pobyt v Domově obdrží potřebné informace od  sociální pracovnice
 • v případě, že zájem o poskytování služeb trvá, vyplní zájemce Žádost o přijetí do Domova  při vyplňování formulářů k přijetí do Domova může zájemce požádat o pomoc sociální pracovnici Domova. K žádosti je třeba přiložit formuláře
 • Posudek registrujícího lékaře
 • Seznam a rozpis léků
 • v rámci jednání o poskytování služby je provedeno setkání s příslušným zájemcem o službu. Na tomto setkání se vyjasňují požadavky a očekávání ze strany zájemce i možnosti služby Domova. Zjištěné skutečnosti jsou zaznamenány do formuláře Jednání se zájemcem o službu. Zde zájemce potvrdí, že byl s informacemi o poskytování služeb seznámen.
 • formuláře k přijetí spolu s dalšími informacemi k pobytu jsou k dispozici v kanceláři sociální pracovnice a ke stažení na webových stránkách organizace www.domovdobrichovice.cz, v sekci dokumenty ke stažení.

Obsazujeme-li volné místo pro dlouhodobý pobyt, posoudí Žádost o přijetí do Domova sociální komise ve složení ředitel, manažerka kvality soc. služby, vedoucí zdravotního úseku a sociální pracovnice. Posouzení proběhne do 30 dnů od podání žádosti včetně písemného vyrozumění. Dle získaných informací a daných kritérií budou zařazeni do seznamu žadatelů. Po uvolnění kapacity navrhneme termín zahájení poskytování služby. Našim cílem je poskytovat kvalitní péči všem klientům podle jejich individuálních potřeb.

POPIS REALIZACE SLUŽBY

 • Při osobní schůzce se zájemcem o službu sociální pracovnice seznámí zájemce s podmínkami Smlouvy o poskytování služeb. Smlouva, přílohy a další písemné materiály obsahují informace o formě, průběhu, podmínkách a rozsahu služby, postupu při nedodržování dohodnutých podmínek, podmínky pro ukončení služeb, způsob, jakým je možno služby měnit a způsob vyřizování stížností. Informace se poskytují v jasné formě, dostupné vnímání zájemce. Důležité informace jako rozsah služby, výše úhrady, způsob poskytování se podávají s ústním komentářem. Zájemce má prostor pro otázky. Na konci rozhovoru jsou důležité informace stručně zopakovány,
 • při zahájení poskytování služby provede pracovník  přímé péče klienta po Domově a ukáže mu prostory, které může využívat. Klient je seznámen s nabídkou aktivit Domova,
 • na základě vstupního pohovoru s klientem přidělí sociální pracovnice klientovi  klíčového pracovníka. Vstupní pohovor je zaměřený na klientovy představy a očekávání od pobytu, sociální situaci a důležité vztahy, schopnost sebepéče a aktivity, ve kterých potřebuje asistenci. Se svým klíčovým pracovníkem je seznámen v den nástupu, pokud není v den nástupu klíčový pracovník ve službě, seznámí se s klientem ihned při nástupu do služby,
 • v případě, že se jedná o klienta, který má zdravotní handicap, je zahájení služby přizpůsobeno míře jeho schopností vnímat a spolupracovat. Pokud je to možné, intenzivně spolupracujeme s rodinou a blízkými při vstupním pohovoru, plánování péče apod.,
 • při zahájení služby je klient podle schopností zapojen do sestavování osobního plánu a plánu péče,
 • při vstupu klienta do služby se také věnujeme získání rodiny a blízkých osob klienta pro spolupráci.

Naši partneři