Sociální služby

KOMU JE SLUŽBA URČENA

Seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jenž nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče.

KDO SLUŽBU ZAJIŠŤUJE

Pracovníci  v sociálních službách – pečovatelé –  zajišťují péči v nepřetržitém režimu 24 hodin s osvědčením pracovníka v sociálních službách

CÍLOVÁ SKUPINA „Domova“

 • Osoby starší 65 let.
 • Poskytujeme pomoc a podporu seniorům, kteří nejsou schopni, nebo již nemohou žít sami ve vlastním domácím prostředí, a to ani za pomoci svých blízkých, za pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb.
 • Poskytujeme sociální služby seniorům, se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Služba je určena  pro občany s trvalým pobytem v Praze.

ČINNOSTI A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. ubytování
 2. strava   
 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti 
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 8. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 9. sociální poradenství
 10. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
 11. nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 12. zdravotní poradenství
 13. zprostředkování nebo zajištění dopravy
 14. provázanost na další sociální a zdravotní služby- ubytování

SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOVA NEMŮŽE BÝT POSKYTOVÁNA

a) Osobám, jež nespadají do cílové skupiny sociální služby „Domov pro seniory“,

b)  osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní    péče ve zdravotnickém zařízení,

c)   osobám, které mají akutní infekční onemocnění,

d) osobám s takovou mírou  demence, (vč. Alzheimerovy choroby), jejichž  stav vyžaduje pobyt v Domově se zvláštním režimem,

e) osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, či jsou sociálně nepřizpůsobiví,

f) osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči, mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním,

g) osobám s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením,

h) osobám, jejichž smyslové postižení je ve formě úplné ztráty zraku nebo sluchu,

i) osobám závislým na návykových látkách (drogy, alkohol).

JAKÝ JE POSTUP

■ Sociální pracovnice v našem Domově  poskytuje základní sociální poradenství pro zájemce a žadatele o pobytovou sociální službu v Domově (včetně poskytnutí formulářů žádostí o umístění).

■  Sociální pracovnice zajišťuje jednání se zájemci o poskytovanou      sociální službu  a provádí sociální šetření u žadatelů.

■  máme v kompetenci:

▪  přijímání žádostí do Domova

▪  hodnocení žádostí, výběr nových klientů (ve spolupráci s dalšími odborníky Domova a zástupci zřizovatele – MHMP)

▪  vedení  evidence žadatelů o umístění v Domově

▪  uzavírání smluv o poskytnutí pobytové sociální služby v Domově

■ zajišťujeme s důrazem na individuální přístup ke klientům a jejich přáním pomoc v nejrůznějších oblastech života (úřední i osobní záležitosti, spolupráce s rodinami, pomoc rodinným příslušníkům, kontakty se sociálním prostředím mimo Domov)

■ pro všechny klienty Domova zajišťujeme potřebnou administrativu (sociální část) spojenou s jejich pobytem v Domově a poskytujeme jim v souladu se zákonem základní sociální poradenství

■ ve spolupráci s aktivizačním a ošetřovatelským týmem se podílíme na individuálním plánování poskytované sociální služby, spolupracujeme s rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami klientů při řešení potřeb a cílů klientů, organizujeme oslavy narozenin.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Kateřina Pavýzová, DiS. , katerina.pavyzova@domovdobrichovice.cz,

tel. 257 712 194, 257 712 135, 734 158 715

Naši partneři