Obnova Elektronické požární signalizace (EPS) spolu s Elektronickým zabezpečovacím systém (EZS) v Domově pro seniory Dobřichovice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZADAVATEL:
Domov pro seniory Dobřichovice
Sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory
Jednající: Bc Robert Pitrák, ředitel
IČ: 708 758 80

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

Obnova Elektronické požární signalizace (EPS) spolu s Elektronickým zabezpečovacím systém (EZS) v Domově pro seniory Dobřichovice

Ve Všenorech dne 7.10.2014

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, která je vyhlášena mimo rámec zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle Metodiky zadávání veřejných zakázek odboru ZSP MHMP a vnitřní směrnicí S4 na Zadávání veřejných zakázek Domov pro seniory Dobřichovice.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v elektronické podobě v příloze tohoto dopisu/e-mailu nebo na adrese www.domovdobrichovice.cz v horním menu „Veřejné zakázky“ pod názvem „Obnova Elektronické požární signalizace (EPS) spolu s Elektronickým zabezpečovacím systém (EZS) v Domově pro seniory Dobřichovice“

Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky je možné podat písemně nejpozději do 12,00 hodin dne 21.10.2014. Na adresu Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, 252 31 Všenory, přízemí pí Alena Čapková.

Obnova Elektronické požární signalizace (EPS) spolu s Elektronickým zabezpečovacím systém (EZS): Výzva k podání nabídky-EPS+EZS
Příloha č 1 – krycí list nabídky
Příloha č 2 – čestné prohlášení
Příloha č 3 – Požadavek kvalifikacni dokumentace

S pozdravem

Bc. Robert Pitrák
ředitel Domova pro seniory Dobřichovice

Kontaktní osoba:
Alena Čapková, administrativní pracovník, tel.: 734 158 712, 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166, e-mail: alena.capkova@domovdobrichovice.cz

Naši partneři