Dodávka signalizačního zařízení pro klienty Domova pro seniory Dobřichovice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZADAVATEL:  

Domov pro seniory Dobřichovice
Sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory
Jednající: Bc Robert Pitrák, ředitel
IČ: 708 758 80

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

Dodávka signalizačního zařízení pro klientyDomova pro seniory Dobřichovice

Ve Všenorech dne 17.6.2014

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, která je vyhlášena mimo rámec zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle Metodiky zadávání veřejných zakázek odboru ZSP MHMP a vnitřní směrnicí S4 na Zadávání veřejných zakázek Domov pro seniory Dobřichovice.

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v elektronické podobě v příloze tohoto dopisu/e-mailu nebo na adrese www.domovdobrichovice.cz v horním menu „Veřejné zakázky“ pod názvem „Dodávka signalizačního zařízení pro klienty Domova pro seniory Dobřichovice“

Lhůta pro podání nabídek

Nabídky je možné podat nejpozději do 12,00 hodin dne 4.7. 2014. Na adresu Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, 252 31 Všenory, přízemí pí Alena Čapková.

Dodávka signalizačního zařízení pro klienty Domova pro seniory Dobřichovice. Dokumentace pro podání nabídky ke stažení:

Výzva k podání nabídky Dodávka signalizačního zařízení pro klienty Domova pro seniory Dobřichovice

Příloha č.1 Krycí list nabídky

Příloha č.2 Čestné prohlášení

Příloha č.3 Požadavek na kvalifikaci

Naši partneři